Vaše demo je na dosah
jednoho formuláře


Souhlasím s pravidly GDPR

Technologie

Process mining

Automatickou analýzou procesů identifikujeme možnosti zvýšení výkonnosti vaší organizace

Process mining

Organizacím všech velikostí dodáváme možnost naprostého přehledu o efektivitě a nákladovosti svých procesů. Sofistikovanými produkty mapujeme a vizualizujeme životní cyklus jednotlivých transakcí napříč vnitro-podnikovými procesy organizace, a to nehledě na počet těchto transakcí, či počet zainteresovaných procesů. Díky této transparentnosti dokáže společnost nejen odhalit slabá místa jednotlivých procesů, ale také nalézt procesy, či jejich části, vhodné k automatizaci pomocí nasazení virtuálního pracovníka (robota).

Optical Character Recognition

Změňte své nestrukturované dokumenty na zcela strukturované, přinášíme možnost plně využít vaše scany

OCR

Optical Character Recognition (OCR) je základním kamenem při práci s nedigitalizovaným textem. Ve spolupráci s našimi partnery dodáváme řešení, které dokáže převést data jinak nepoužitelná jako vstup do vašich procesů, do digitální a strukturované formy. Následně lze tato data dále zpracovávat ať už jako vstup pro automatizaci, procesní analýzu nebo pro datovou analýzu. Tímto krokem organizace získávají vynikající možnost k nasazení dalších vhodných automatizačních nástrojů (NLP, RPA, RSO), které pracují se strukturovanými daty, a jejichž plné nasazení zaručuje dosažení široké škály benefitů jako úspora provozních nákladů, akcelerace procesů, dosažení nulové chybovosti, podpora nových obchodních aktivit a navýšení spokojenosti koncových zákazníků, ale i vlastních zaměstnanců.

Natural Language Processing

pokročilá analýza textu pro kompletní automatizaci externích vstupů do vašich procesů

NLP

Nature Language Processing (NLP) technologie je postavena na principu porozumění textu. Používáme modely, kde kromě morfologické analýzy aplikujeme také sofistikovaný větný rozbor založený na ontologii textů, což nám umožňuje detailnější pochopení větných informací. Na základě tohoto principu vyvíjíme řešení, které zahrnuje pochopení kontextu příchozí zprávy, její kategorizaci a finální vytěžení klíčové informace. S touto informací dokážeme dále pracovat a dle následných procesů organizace propojit NLP řešení s RPA platformou za účelem dosažení maximální automatizace. NLP technologii dodáváme pro hlavní evropské jazyky včetně jazyka českého.

Robotic Process Automation

Software (robot), který vykonává různorodé administrativní činnosti stejně jako lidský operátor

RPA

Robotická automatizace procesů (RPA) je inovativní technologie, která přináší významné zvýšení výkonu při zpracování širokého spektra vnitropodnikových procesů. K automatizaci dochází za použití programovatelných softwarových robotů schopných vykonávat časově náročnou, opakující se a na pravidlech založenou práci, kterou obvykle vykonávají lidé. Jednoduše řečeno, většinu jednotvárné administrativní práce lze nyní vykonávat za pomoci softwaru (virtuální pracovní síly, robotů), zatímco lidé mohou přejít na práci složitější, s vyšší přidanou hodnotu. Spolupracujeme jak s klíčovými RPA platformami, tak i regionálními RPA dodavateli, a proto dokážeme dodat řešení za flexibilních obchodních podmínek, přímo na míru organizaci.

Robotic Service Orchestration

Harmonická organizace práce mezi vašimi virtuálními a lidskými zaměstnanci

RSO

Pro organizace, které již implementovali některé z automatizačních technologií (RPA, NLP, OCR) přinášíme revoluční produkt, který dokáže vytěžit maximum ze spojení těchto technologií. Páteří našeho přístupu je konektivita jednotlivých technologií skrze orchestrační platformu. Tato konektivita je zajištěna vývojem vlastních softwarových konektorů a to zcela nezávisle na preferované RPA, NLP, či například OCR technologii, kterou organizace používá. Implementací RSO organizace získává ideální nástroj pro řízení a průběžné měření kvality u procesů, které probíhají zcela automatizovaně, anebo u nich dochází k interakci mezi virtuálními (Robot) a lidskými pracovníky.